KİTAP HABER

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî

Te'vîlâtü'l Kur'ân Tercümesi

Trc. Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU

editör: Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ

 

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir.  Te'vîlâtü'l Kur'ân Tercümesi, Mâtürîdî'nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslâm düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelâm, mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İslâmî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir.

Eserin tamamı 18 cilt olup, 1. cildi Mayıs 2015 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır. 

Ensar Neşriyat

Oruçreis Mah. Giyimkent Sitesi 12. Sok. no.20-21 Esenler / İstanbul

Tel: 0212 491 19 03 - 04

www.ensarnesriyat.com.tr

Sipariş için: siparis@ensarnesriyat.com.tr

 

Kitap Haber Ana Sayfa